İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI NELERDİR ?

İşten Çıkış kodları, işyerinden ayrılacak olan personellerin alacakları tazminatlar ve işsizlik ödeneğinin belirlenmesi açısında önemli bir konudur.

Hangi çıkış kodu ile çıkış yapılırsa personelin kıdem, ihbar ve işsizlik hak edip etmediğine dair tablo aşağıda belirtilmiştir.

ÇIKIŞ KODUAçıklamasıKIDEM TAZMİNATIİHBAR TAZMİNATIİŞSİZLİK MAAŞI
1Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9Malulen emeklilik nedeniyle
10Ölüm
11İş kazası sonucu ölüm
12 Askerlik
13Kadın işçinin evlenmesi
14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15Toplu işçi çıkarma
16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17İşyerinin kapanması
18İşin sona ermesi
19Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21Statü değişikliği
22Diğer nedenler
23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26Disiplin kurulu kararı ile fesih
27İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
324046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
356495 SK. Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş
36KHK İle İşyerinin Kapatılması
37KHK İle Kamu Görevinden Çıkarma
38Doğum Nedeniyle Ayrılma
39696 KHK İle kamu işçiliğine geçiş
40696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış
41Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler
42İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
43İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
44İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
45İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
46İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
47İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen
48İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
49İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
50İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

1-İşsizlik Ödeneği

Şartları:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

İşten çıkıştan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

İşten çıkıştan önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

İşten çıkıştan sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak,

Ödeme Tutarı
1 günlük en az: 38,94
1 günlük en fazla: 77,88
1 aylık en az: 1.168,27
1 aylık en fazla: 2.336,53

İşsizlik Ödeneği

Ödeme Alınacak Süre
Son 3 yılda 600 gün işsizlik primi olana: 180 gün
Son 3 yılda 900 gün işsizlik primi olana: 240 gün
Son 3 yılda 1080 gün işsizlik primi olana: 300 gün

Nereye Kim Başvuracak?

İşkur’a şahsen veya elektronik ortamdan başvurulur. İşten ayrılan kişi başvuruda bulunur.

Ne Zaman Ödenir?

Her ayın 5’inde ödenir.

Ödenek ve Destekler

2-Kısa Çalışma Ödeneği

Şartları:

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin son 60 gün hizmet akdine tabi (eksik günün önemi yok) olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması (Covid-19)

Ödeme Tutarı
1 günlük tutarı: 58,86
1 günlük azami: 146,03
1 aylık asgari: 1.765,80
1 aylık azami: 4.414,50

Ödeme Alınacak Süre

En fazla 3 aylık kısa çalışma yapılan süre kadardır.

Nereye Kim Başvuracak?

İlgili İşkur birimine e-posta ile başvurulacak. İşveren tarafından başvuru yapılacak.

Açıklama

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneği hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahiplerinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

3-Ücretsiz İzinde Nakdi Ücret Desteği

Şartları:

17/04/2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmek

Ödeme Tutarı
1 günlük tutarı: 38,94
1 aylık tutarı: 1.168,27

Nakdi Ücret Desteği

Ödeme Alınacak Süre

17/04/2020 – 17/07/2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan kadar olmak üzere en fazla 90 gün, (Cumhurbaşkanı tarafından 180 güne kadar çıkarılabilir)

Nereye Kim Başvuracak?

https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar başvurulacak. İşveren tarafından başvuru yapılacak.

Muhtasar/APHB’lerinde eksik gün nedeni 28-Pandemi Ücretsiz İzin seçilmesi gerekmektedir.

Ne Zaman Ödenir?

Her ayın 8’inden itibaren ödenir.

Açıklama

Daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılanlar, 90 günlük(180 güne kadar çıkarılabilir) süreyi geçmemek üzere ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanır.

Nakdi Ücret Desteği

4-15.03.2020 Tarihinden Sonra İşten Çıkarılanlara Nakdi Ücret Desteği

Şartları:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

İşsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir yaşlılık aylığı almamak

Ödeme Tutarı
1 günlük tutarı: 38,94
1 aylık tutarı: 1.168,27

Ödeme Alınacak Süre

17/04/2020 – 17/07/2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan kadar olmak üzere en fazla 90 gün, (Cumhurbaşkanı tarafından 180 güne kadar çıkarılabilir)

Nereye Kim Başvuracak?

Daha önce işsizlik ödeneği başvurusu olanlar için;

  • Başvuru olmaksızın İşkur tarafından resmen işlem yapılır.

Daha önce işsizlik ödeneği başvurusu olmayanlar için;

İşten ayrılan kişi başvurur.

Ne Zaman Ödenir?

Her ayın 8’inden itibaren ödenir.

Açıklama

Daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılanlar, 90 günlük(180 güne kadar çıkarılabilir) süreyi geçmemek üzere ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanır.