Alt Yüklenici Denetim Hizmetleri

Sosyal güvenlikte, sigortalılar üçüncü bir kişinin (alt işveren) aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile işverene yüklenen yükümlülüklerden (çalışanların işe girişinin yapılması, aylık prim ve hizmet tahakkukunu yapılması, çalışılmadığına dair bildirimde bulunulması, eksik günlerin belgelendirilmesi ve bildirimi, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, iş kazası ve meslek hastalığı olaylarının bildirimi, primlerin ödenmesi vd.) dolayı asıl işveren, alt işveren ile birlikte sorumlu tutulmaktadır.

Sorumlu olduğunuz Alt Yüklenici risklerinin minimize edilmesini sağlıyoruz.
  • Alt Yüklenici Departmanı oluşturularak, İşe giriş ve İşten Çıkış evraklarının kayıt altına alınması; sigortasız işçilerin şantiye sahasına girişinin engellenmesi
  • Dönemsel evrakların (Puantaj, Bordro, Prim Ödeme dekontları vb.) termin tarihinde alt yüklenici tarafından iletilmesi ve alt yüklenici departmanı tarafından kontrolü
  • E-Bildirge şifreleri vasıtası ile SGK Teşvikleri uygulanarak SGK Prim maliyetlerin azaltılması
  • Alt Yüklenici firmaların personel özlük ve diğer evraklarının kopyası alınarak yasa kapsamında 10 yıl süre ile saklanması
  • Gerek görüldüğü takdirde Personeli Desteği ile süreçlerin yerinde yürütülmesi, takip edilmesi