Geriye Dönük SGK Teşvikleri

5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi 1/4/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğinden, geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği işlemleri 2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrası için yapılacaktır. Buna göre,

2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olmak üzere ilgili Kanunlarda aranılan şartların sağlanması kaydıyla gerek 5510 sayılı Kanun gerekse diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden;

  • Yararlanabileceği halde yararlanılmayan aya/döneme ilişkin geriye yönelik prim teşvikinden yararlanma talebinin,
  • Yararlanılmış olan sigorta prim teşvik, destek ve indirimin başka bir teşvikle değiştirilmesine ilişkin talebin,

Geriye yönelik teşvikten yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden altı ay içinde internet ortamında veya işyerinin bağlı bulunduğu SGK Ünitesine kağıt ortamında yapılması gerekmektedir.

7103 Sayılı Kanun Nedir

Geriye Dönük Teşvik Süreçleri


1- İSTİHDAM ŞURASI | 14.12.2017
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden Geriye Dönük Sgk Teşvikleri nden yararlanılabilir müjdesi verdi.
2- KANUN TASARISI GÖRÜŞMELERİ | 02.02.2018
TBMM’ye sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” 21.03.2018 tarihinde kabul edildi.
3- RESMİ GAZETE TARİHİ | 27.03.2018
İlgili Kanun 27 Mart 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak onaylandı. Aynı gün Resmi Gazete’de yayımlanarak geriye dönük SGK başvuru süreleri kesinlik kazandı.
4- SÜREÇLERİN SİSTEME TANIMLANMASI | 11.05.2018
Geriye dönük işlemler için sistem güncellemesi gerçekleştirildi.
5- GERİYE DÖNÜK SGK TEŞVİK GENELGESİ YAYIMLANMASI | 14.05.2018
Geriye dönük SGK Teşviklerinin uygulanması konusunda genelge yayımlandı.

7103 Sayılı Kanun İlgili Maddeleri

27 Mart 2018 SALI – Resmî Gazete – Sayı : 30373 (2. Mükerrer)
KANUN – VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 7103 – Kabul Tarihi: 21/3/2018

MADDE 70- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 17- Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenir. Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin on dört ve on altıncı fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar üçüncü fıkra hükümlerine göre mahsup veya iade edilir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.”

MADDE 93- (1) Bu Kanunun;

a) 2 nci, 29 uncu, 60 ıncı, 69 uncu ve 70 inci maddeleri yayımını izleyen aybaşında, yürürlüğe girer.

İlgili kanuna ilişkin detaylar için lütfen tıklayınız.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ İKİNCİ FAZI 2018 YILINDA DEVAM EDİYOR

“Milli İstihdam Seferberliği”nin ikinci fazı kapsamındaki istihdam teşvikleri, kadınlar, gençler ve engellilere yönelik birçok yeni düzenlemeyi içeriyor. 2018 yılında firmaları bekleyen İstihdam Teşvikleri neler olacak? “Yatırım, üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren torba yasa tasarısı” ile 2020 sonuna kadar (1.1.2018- 31.12.2020 döneminde) işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay’dan 18 ay’a kadar süreyle, asgari ücret düzeyinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki uygulanacaktır. Firmaların faydalanabileceği 2018 İstihdam Teşvikleri hakkında detaylar şunlar;

7103 Sayılı Kanun Nedir

2017 YILINDA SÜRDÜRÜLEN VE YIL SONU SÜRESİ DOLAN TEŞVİKLER;

  • Asgari Ücret Destek İndirimi, Prim gün sayısının 3,33 TL ile çarpılması sonucu aylık 100 TL hazine yardımı,
  • İlave olarak istihdam edilen her işçi için asgari ücret düzeyinde 666,60 TL sigorta primi ve 106,81 TL vergi teşviki,
  • İş başı eğitim programı kapsamında işe alınan işçilerin 3 aylık maaşı ile genel sağlık sigortası ve iş kazası meslek hastalığı primlerinin İş-Kur tarafından karşılanması, sonrasında işveren prim payı ödemelerinin muafiyeti,

2018 YILINDA UYGULANACAK İSTİHDAM TEŞVİKLERİ NELERDİR?

  • Asgari ücret destek indirimi,
  • 687 KHK kapsamında ilave olarak istihdam edilen işçilerin sigorta primleri ve vergileri 12 ay boyunca geçerli olmak üzere asgari ücret üzerinden devlet tarafından karşılanacak. ( 761 TL Sigorta Primi + 121,96 TL Vergi İndirimi ) 18-25 yaş aralığındaki gençlerin, kadınların ve engellilerin ilave istihdam prim teşvikinden yararlanma süresi 18 aya çıkartılacak. Sadece İmalat sanayi ve bilişim sektöründe 4 bin 740 lira maaşa kadar ek istihdam sağlanılan çalışanların tüm sigorta primleri karşılanacak,
  • İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelerimize ve esnafımıza, 2018 yılında uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği veriliyor,
  • İş Başı Eğitim Programı Teşvikleri; Enerji, bilişim ve imalat sanayi sektörlerinde İş Başı Eğitim Programları 6 ay, diğer sektörler ise 2017 de olduğu gibi 3 ay olacak. Programlara katılanların günlük 54 TL cep harçlıkları, genel sağlık sigortası ve iş kazası meslek hatalıkları primleri İş-Kur tarafından karşılanacak.

Yürürlükte olan teşvikler hakkında detaylı bilgi ve incelemek için lütfen tıklayınız.

ÇSGB 2018 İSTİHDAM TEŞVİKLERİ – İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ