7256 İstihdam Teşvikleri ve Borç Yapılandırması

TBMM Genel Kurulunda, istihdam teşviki ve borç yapılandırma düzenlemelerini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi kabul edildi. Kabul edilen maddeler arasında yer alan istihdam teşviklerine ilişkin maddeleri aşağıda inceleyebilirsiniz.

TBMM Genel Kurulunda Kabul edilen maddelere göre;

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyerlerindeki sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim desteği süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecektir.

Kanun teklifiyle İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici madde eklenmesi söz konusudur;

7256 Torba Yasa İstihdam Teşvikleri

7256 İstihdam Teşviklerini ve Borç Yapılandırmasını İçeren Torba Yasa

1/10/2020 tarihi itibarı ile SGK’ ye bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç; özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak veya 17/4/2020 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan ya da daha önce tescil edildiği hâlde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen özel sektör işyerlerinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işe alınanların fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanır. Bu maddeyle sağlanan destekten yararlananlar geçici 27 nci maddede düzenlenen destekten yararlanamaz.

Başvuruda bulunanlardan işverence işe alınıp, ücretsiz izne ayrılanlar için günlük 39,24 lira. Bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için ise söz konusu şartlar dâhilinde hane başına günlük 34,34 lira destek sağlanacaktır.

Hizmetleri SGK’ ye bildirilmeksizin çalıştırıldığı işverence kabul edilenler, bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin ücret ve ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere, diğer haklarından feragat etmiş sayılacak. Bu şekilde çalıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuat uyarınca daha önce yararlanmış oldukları sosyal yardım ve diğer haklar borç çıkarılmayacak.

Bu madde uyarınca başvuruda bulunanlardan hizmetlerini SGK’ ye bildirmeksizin istihdam ettiğini kabul eden işverenlere, ilgililerin işveren yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı dönemler için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmayacak. İşsizlik sigortası primi de dâhil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmeyecek, ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmayacak.

Kanunla yapılan diğer bir düzenlemeye göre;  

İşsizlerin yeniden istihdamı ile SGK’ ye bildirilmeksizin çalışanların da istihdam edilebilmesi için iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenlerle SGK’ ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları, işverenlerce de fiilen çalıştırılmaları halinde destek verilecek. İşverenlere her ay kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 TL destek verilecek. Başvuruda bulunanlardan işverence işe alınıp, ücretsiz izne ayrılanlar için günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için ise söz konusu şartlar dâhilinde hane başına günlük 34,34 TL destek sağlanacak.

Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak destek tutarının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 TL. İlave işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39,24 TL olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı, söz konusu destek ve nakdi destek tutarlarını, maddelerin yürürlük tarihinden sonra tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırmaya yetkili olacak.

7256 istihdam teşvikleri ve borç yapılandırması detayları ve ilgili kanun maddesi için lütfen tıklayınız.

İstihdam teşvikleri ve sgk teşvik danışmanlığı hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

İşsizlik Kavramı Nedir?

İşsizlik, insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Bir ekonomideki iş bulmak, çalışmak isteyen kişilerin iş bulamama durumunu ifade eder. 

Pandemi sürecinden dolayı değişen ekonomik ve sosyal koşullardan ötürü günümüz dünyasında işsizlik çok daha fazla gündeme gelmektedir. İşsizlik ekonomik bir durumun yanında aynı zamanda sosyal sonuçları olan bir durumdur.

İşsizliğin getireceği ekonomik durgunluk, beraberinde sosyal ve siyasal maliyetler, işsiz kalan kişinin haricinde bütün toplumun tamamı tarafından altından kalkması gereken bir durumdur. Ülkemizin ekonomik durumunu gösteren en önemli bilgi kaynağı işsizlik verileridir. 

Ülkemizde işsizlik ile ilgili verileri Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı, bir araştırma kurumu olan Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanır.

İşsizlik Kavramı

Ülkemizde İşsizlik ile ilgili verileri yayınlayan Türkiye İstatistik Kurumu, işsizliği tanımlarken Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 1982 yılında Cenevre’de düzenlenen Dünya Çalışma İstatistikçileri Konferansında kabul edilen kriterleri kullanır.

ILO kriterlerine göre bir kişinin işsiz olarak tanımlanabilmesi için, Bu üç koşulu birlikte sağlamalıdır.

Çalışabilir çağdaki kurumsal olmayan nüfusa dâhil olan kişilerden (15 ve daha yukarı yaş);

 • Referans döneminde bir işi olmayan,
 • Bir iş arayan ve bu konuda bir girişimde bulunmuş olan,
 • İş bulduğu takdirde işbaşı yapabilecek durumda olanlar işsiz olarak tanımlanır.

Çalışabilir çağdaki kurumsal olmayan nüfusa dâhil olan kişilerden (15 ve daha yukarı yaş);

Ayrıca, bir iş aramayan, ancak “bir iş bulmuş, başlamak için bekleyen ve iki hafta içinde iş başı yapabilecek durumda olan kişiler de işsiz kabul edilmektedir.

Teşvik danışmanlığı Hizmeti Neden Önemlidir?

İşsizlik Türleri

İşsizlik farklı sebeplerden ortaya çıkan ve farklı sonuçları olan bir kavramdır.

Dünya üzerinde değişen sosyal ve ekonomik koşullar, ülkesel farklılıklar farklı işsizlik çeşitlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Temel iki sınıflandırma şu şekildedir:

 • Çalışma isteğine göre: İradi / İradi Olmayan İşsizlik.
 • Görünümüne göre: Açık / Gizli İşsizlik.

İşsizlik Oranı

İşsizlik oranı, özellikle son zamanlarda dünya genelinde yaşanan ve devam eden pandemi sürecinden dolayı bütün dünya ülkelerinin tamamının gündeminde olan çok önemli bir konudur. İşsizlik oranı bir ekonominin durumu hakkında fikir elde edilebilecek önemli göstergelerden birisidir. Temel olarak bir ülkedeki işsizlerin sayısının o ülkedeki işgücüne bölünmesiyle elde edilir.

İşsizlik Oranı = (İşsiz Sayısı / Aktif İşgücü) X 100 şeklinde gösterilir. 

Ülkemizde işsizlik oranı TUİK tarafından hesaplanır. TUİK, işsizlik oranını “İşsiz nüfusun işgücü içindeki oranı” şeklinde tanımlamıştır.

Ülkemizde istihdam teşvikleri ile belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlanmaktadır.

Bu teşviklerden bir bölümü İŞKUR tarafından finanse edilmekle birlikte, işlem uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu’dur.

İstihdamın korunması ve artırılması maksadıyla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan finanse edilen teşvikler aşağıdaki tabloda özet olarak yer almaktadır.

Teşvikin Adı Kanuni Dayanağı
Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların İstihdamı Teşviki 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi
İlave İstihdam Teşviki 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi
İlave İstihdam Ücret Desteği 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi
İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamına Yönelik Teşvik 4447 sayılı Kanunun 50’nci maddesinin beşinci fıkrası
Asgari Ücret Desteği 5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi

Bu teşvikler sayesinde özel sektöre yönelik üretim kapasitelerini arttırabilme, istihdamı arttırarak işsizlik oranını düşürme, yurt dışına açılmayı kolaylaştırma imkânları sunulmaktadır.

SGK Teşvikleri Danışmanlık hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızı buradan ziyaret edebilir, soru, görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

COVİD-19 Kriz sürecinde Pusula Plus olarak şirketlerimizin her zaman yanınızdayız ve sektörel olarak ekonomiye değer katmaya devam edeceğiz.

KRİZDEN GÜÇLENEREK ÇIKMAK İÇİN

1. Kriz ve iş sürekliliği planlarınızı test edin. İşletmenizin kriz ve iş sürekliliği planları olsa
da bu planları test etmek büyük önem taşır. Öte yandan COVID-19 bazı planların
yetersiz ve/veya iyi işlemediğini ortaya çıkartmıştır, bu durumun sizin planlarınız için
de geçerli olmadığından emin olun.
2. Şirketiniz için COVID-19’a özgü senaryoları değerlendirin. Potansiyel riskleri belirleyin
ve etkileri ölçün.
3. Rakipler İle Ortaklık Kurarak Algısal Ve Gerçek Manada Sektöre Aitlik Ve Sahiplik
Kazanın.
4. Hakla İlişkiler Dediğimiz Duygulara Hitap Ederek, Kazanç Odaklı
Gözükmeyin.
5. Reklam Ve Kampanya Maliyetleriniz Düşmüş İken Zirveye Hitap Edin Ve Kriz
Zamanlarında Viral Olmayı Deneyin.
6. Eğitim Ve Yüksek Nitelikli İstihdam İle Kendinizi Daha İleriye Hazırlayın.
7. Virüsün yayılmasını önlemek ve süreci iyi bir şekilde yönetebilmek için seyahat
kısıtlamaları; evden çalışma; toplantı kısıtlamaları / sanal çözümler getirmek gibi
önemli kararlar alın.
8. Virüs yayılma trendlerini ve tedarik zincirinizi ilgilendirebilecek kısıtlamaları takip
edin.
9. Güçlü bir “Kriz Yönetimi Ekibi” oluşturun.
10. Çalışanlarınızı ve iş ortamınızı güvende tutun.

7103 Sayılı Kanun Nedir

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ İKİNCİ FAZI 2018 YILINDA DEVAM EDİYOR

“Milli İstihdam Seferberliği”nin ikinci fazı kapsamındaki istihdam teşvikleri, kadınlar, gençler ve engellilere yönelik birçok yeni düzenlemeyi içeriyor. 2018 yılında firmaları bekleyen İstihdam Teşvikleri neler olacak? “Yatırım, üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren torba yasa tasarısı” ile 2020 sonuna kadar (1.1.2018- 31.12.2020 döneminde) işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay’dan 18 ay’a kadar süreyle, asgari ücret düzeyinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki uygulanacaktır. Firmaların faydalanabileceği 2018 İstihdam Teşvikleri hakkında detaylar şunlar;

7103 Sayılı Kanun Nedir

2017 YILINDA SÜRDÜRÜLEN VE YIL SONU SÜRESİ DOLAN TEŞVİKLER;

 • Asgari Ücret Destek İndirimi, Prim gün sayısının 3,33 TL ile çarpılması sonucu aylık 100 TL hazine yardımı,
 • İlave olarak istihdam edilen her işçi için asgari ücret düzeyinde 666,60 TL sigorta primi ve 106,81 TL vergi teşviki,
 • İş başı eğitim programı kapsamında işe alınan işçilerin 3 aylık maaşı ile genel sağlık sigortası ve iş kazası meslek hastalığı primlerinin İş-Kur tarafından karşılanması, sonrasında işveren prim payı ödemelerinin muafiyeti,

2018 YILINDA UYGULANACAK İSTİHDAM TEŞVİKLERİ NELERDİR?

 • Asgari ücret destek indirimi,
 • 687 KHK kapsamında ilave olarak istihdam edilen işçilerin sigorta primleri ve vergileri 12 ay boyunca geçerli olmak üzere asgari ücret üzerinden devlet tarafından karşılanacak. ( 761 TL Sigorta Primi + 121,96 TL Vergi İndirimi ) 18-25 yaş aralığındaki gençlerin, kadınların ve engellilerin ilave istihdam prim teşvikinden yararlanma süresi 18 aya çıkartılacak. Sadece İmalat sanayi ve bilişim sektöründe 4 bin 740 lira maaşa kadar ek istihdam sağlanılan çalışanların tüm sigorta primleri karşılanacak,
 • İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelerimize ve esnafımıza, 2018 yılında uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği veriliyor,
 • İş Başı Eğitim Programı Teşvikleri; Enerji, bilişim ve imalat sanayi sektörlerinde İş Başı Eğitim Programları 6 ay, diğer sektörler ise 2017 de olduğu gibi 3 ay olacak. Programlara katılanların günlük 54 TL cep harçlıkları, genel sağlık sigortası ve iş kazası meslek hatalıkları primleri İş-Kur tarafından karşılanacak.

Yürürlükte olan teşvikler hakkında detaylı bilgi ve incelemek için lütfen tıklayınız.

ÇSGB 2018 İSTİHDAM TEŞVİKLERİ – İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ