Meclis gündemine gelerek komisyondan kabul gören yeni torba yasadaki normalleşme prim desteği SGK tarafında hesaplanarak işverenlerin prim borçlarından mahsup edilecektir.

İşverenlerin bu işlem için herhangi bir şey yapmasına ya da herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak.

Bu destekten yararlanabilmek için ilgili işyerinin 1 Temmuz öncesi Kısa Çalışma Ödeneğine ve Nakdi Ücret Desteğine başvurması sonrasında kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin sonlanması ya da kısa çalışma ödeneğinden erken sürede çıkılması ve işyerinin normal çalışma düzenine geçmesi gerekiyor.

Kısa çalışma ödeneğinin veya nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip edecek şekilde destekten en fazla 3 ay boyunca yararlanılacaktır.

 

Destek tutarı Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu onaylanan ya da Nakdi Ücret Desteğinden yararlanan sigortalılar için günlük asgari ücret üzerinden hesaplanacak, diğer işçiler bu destekten yararlanamayacak vw hesaplamaya işsizlik sigortası primleri de dahil edilecek.

Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu onaylanan ya da Nakdi Ücret Desteğinden yararlanan sigortalılar için destek tutarı günlük asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Diğer işçiler bu destekten yararlanamayacak ve hesaplamaya işsizlik sigortası primleri de dahil edilecek.

Destek tutarı günlük;

(98,1)*(%37,5) = 36,79 TL üzerinden olacaktır. (tahminen).

Sigortalı Kısa Çalışma Ödeneğinin veya Nakdi Ücret Desteğinin 1.ayında 18 gün, 2.ayında 30 gün ödenek aldıysa bu sigortalı için destek tutarı iki ay üzerinden aylık;

(18+30) /2 *(36,79) = 882,96 TL olacaktır.

Sigortalı bir teşvikten yararlanıyorsa, emekli, ev hizmetlerinde veya yurtdışında çalışıyorsa destekten yararlanamayacaktır.

Kısa Çalışma Ödeneği Danışmanlık hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızı buradan ziyaret edebilir, soru, görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 15/07/2020 tarihinde verilen kanun teklifi ile 4447 sayılı Kanuna geçici madde eklenmiştir.

MADDE 3 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 26- Geçici 23 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

Kısa Çalışma Ödeneği SGK Teşviki

Geçici 24 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, işveren söz konusu sigortalı için birinci fıkra kapsamındaki destekten ilgili fıkrada belirtilen süreler ve şartlarla yararlandırılır.

Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında işverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının geçici 23 üncü madde kapsamında kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, geçici 24 üncü madde kapsamında sağlanan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemez.

Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Geçici 23 üncü madde kapsamında işyerinde uygulanan kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da geçici 24 üncü madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, işyeri bu madde kapsamında sağlanan destekten yararlanamaz veya yersiz yararlanmış sayılır. Bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutan işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamaz.

Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez.

Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

Kısa Çalışma Ödeneği Danışmanlık hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızı buradan ziyaret edebilir, soru, görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

İşbaşı eğitim programı ile ilgili şuan yaşadığımız süreçte en çok merak edilen sorulardan olan Kısa Çalışma Veya Ücret Garanti Fonu Uygulamasından Faydalanan İş yerleri İşbaşı Eğitim Programından Faydalanabilir mi? 

İşbaşı Eğitim Programı başlatılması ve başlatılan programlar için ödeme yapılması halinde, yapılan ödemelerle ilgili cezai yaptırım olur mu? sorularıdır. 

Bu gün sizlerle bu soruların en net cevaplarını bularak sizi bu konuda bilgilendireceğiz.

Aktif İş Gücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 47. Maddesinin beşinci fıkrasına göre ‘’kısa çalışma ve ücret garanti fonu’’ uygulamasından yararlanan iş yerleri, bu uygulamadan yararlandıkları dönemde İşbaşı Eğitim Programından Faydalanamazlar.

İşkur İşbaşı Eğitim programı

İşbaşı Eğitim Programı başlatılması ve başlatılan programlar için ödeme yapılması halinde, yapılan ödemelerin yasal faizi ile birlikte Türkiye İş Kurumu tarafından geri iadesi yasal prosedürler içerisinde İşverenden talep edilecektir.

Firmamızda kısa çalışma ödeneği veya ücret garanti fonu uygulamasından yararlandığımız süre içerisinde İşbaşı Eğitim Programı düzenlemek istediğimiz takdirde kuruma yazılı olarak bilgi vermemiz ve Aktif bir programımız olması durumunda programı sonlandırmamız gerekmektir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı’na Dair Detaylı Bilgi Almak İçin İşbaşı Eğitim Programı Danışmanlık Sayfamızı Buradan İnceleyebilir, Sorularınız İçin Bize İletişim Sayfamızdan Mesaj Gönderebilirsiniz.

30/06/2020 Tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2706 ve 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları gereğince Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin ve İşten Çıkarma Yasağı uygulamalarının süreleri 1 ay daha uzatılmıştır.

2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince;

30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, 

30/06/2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri bakımından 1/7/2020 tarihinden itibaren, 

30/06/2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatılmıştır. 

 

Kısa Çalışma Ödeneği

2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince ise;

Bilindiği üzere, 4857 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi kapsamında her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17.04.2020-17.07.2020 tarihleri arasında üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilememektedir.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, bu sürenin 1 ay daha uzatılmasına karar verilmiş olup, 17.08.2020 tarihine kadar 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir.

Ayrıca, 17.04.2020 – 17.07.2020 tarihleri arasında işveren işçiyi tamamen ücretsiz izne çıkarabilmekteydi. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu sürenin 1 ay daha uzatılmasına karar verilmiş olup, 17.08.2020 tarihine kadar işverenler işçileri ücretsiz izne çıkartabilecektir.

1-İşsizlik Ödeneği

Şartları:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

İşten çıkıştan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

İşten çıkıştan önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

İşten çıkıştan sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak,

Ödeme Tutarı
1 günlük en az: 38,94
1 günlük en fazla: 77,88
1 aylık en az: 1.168,27
1 aylık en fazla: 2.336,53

İşsizlik Ödeneği

Ödeme Alınacak Süre
Son 3 yılda 600 gün işsizlik primi olana: 180 gün
Son 3 yılda 900 gün işsizlik primi olana: 240 gün
Son 3 yılda 1080 gün işsizlik primi olana: 300 gün

Nereye Kim Başvuracak?

İşkur’a şahsen veya elektronik ortamdan başvurulur. İşten ayrılan kişi başvuruda bulunur.

Ne Zaman Ödenir?

Her ayın 5’inde ödenir.

Ödenek ve Destekler

2-Kısa Çalışma Ödeneği

Şartları:

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin son 60 gün hizmet akdine tabi (eksik günün önemi yok) olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması (Covid-19)

Ödeme Tutarı
1 günlük tutarı: 58,86
1 günlük azami: 146,03
1 aylık asgari: 1.765,80
1 aylık azami: 4.414,50

Ödeme Alınacak Süre

En fazla 3 aylık kısa çalışma yapılan süre kadardır.

Nereye Kim Başvuracak?

İlgili İşkur birimine e-posta ile başvurulacak. İşveren tarafından başvuru yapılacak.

Açıklama

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneği hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahiplerinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

3-Ücretsiz İzinde Nakdi Ücret Desteği

Şartları:

17/04/2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmek

Ödeme Tutarı
1 günlük tutarı: 38,94
1 aylık tutarı: 1.168,27

Nakdi Ücret Desteği

Ödeme Alınacak Süre

17/04/2020 – 17/07/2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan kadar olmak üzere en fazla 90 gün, (Cumhurbaşkanı tarafından 180 güne kadar çıkarılabilir)

Nereye Kim Başvuracak?

https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar başvurulacak. İşveren tarafından başvuru yapılacak.

Muhtasar/APHB’lerinde eksik gün nedeni 28-Pandemi Ücretsiz İzin seçilmesi gerekmektedir.

Ne Zaman Ödenir?

Her ayın 8’inden itibaren ödenir.

Açıklama

Daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılanlar, 90 günlük(180 güne kadar çıkarılabilir) süreyi geçmemek üzere ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanır.

Nakdi Ücret Desteği

4-15.03.2020 Tarihinden Sonra İşten Çıkarılanlara Nakdi Ücret Desteği

Şartları:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

İşsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir yaşlılık aylığı almamak

Ödeme Tutarı
1 günlük tutarı: 38,94
1 aylık tutarı: 1.168,27

Ödeme Alınacak Süre

17/04/2020 – 17/07/2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan kadar olmak üzere en fazla 90 gün, (Cumhurbaşkanı tarafından 180 güne kadar çıkarılabilir)

Nereye Kim Başvuracak?

Daha önce işsizlik ödeneği başvurusu olanlar için;

  • Başvuru olmaksızın İşkur tarafından resmen işlem yapılır.

Daha önce işsizlik ödeneği başvurusu olmayanlar için;

İşten ayrılan kişi başvurur.

Ne Zaman Ödenir?

Her ayın 8’inden itibaren ödenir.

Açıklama

Daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılanlar, 90 günlük(180 güne kadar çıkarılabilir) süreyi geçmemek üzere ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanır.

Kısa çalışma ödeneğinde işverenler çalışanlarının IBAN bilgilerini hem İŞKUR’a mail ile bildirdi hem de www.iskur.gov.tr adresinden kayıt işlemi de yaptı. İŞKUR’un sitesinden çalışanların IBAN bilgilerinin kayıt işlemi yapılırken bilgileri doğrulanamayan kişiler oldu, bu sebeple sistemde bilgileri olmayan ya da olduğu halde doğrulanamayan kişilere İŞKUR ödemeyi PTT aracılığı ile çalışanların T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödeme yapacaktır. İşverenler, çalışanların Mayıs ayı ödemelerini banka hesaplarından alabilmeleri için IBAN bilgilerini İŞKUR’un internet sayfasından güncelleyebilir veya bilgi girişi yapabilirler.


Kısa Çalışma Ödeneği

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAN SİGORTALILARA AİT EKSİK GÜN KODLARI:

İşyerinde kısa çalışma ödeneği alan sigortalı bulunması halinde, bu sigortalıların eksik gün nedeni SGK’ ya “18 Kısa çalışma ödeneği” olarak bildiriliyordu. Aynı ayda başka eksik gün nedeni olması halinde, hangi koddan bildirim yapılacağı meslek mensuplarımız ve işverenlerimiz tarafından tereddüt edilen konular arasında yer almaktaydı. www.sgk.gov.tr/e-SGK/isveren/e-bildirgeV2 bölümünde 6/4/2020 tarihinde yapılan açıklamaya göre, SGK’nın bu kapsamda olan sigortalılar için “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” adında yeni bir eksik gün kodu oluşturduğu anlaşılmıştır. Kısa çalışma ödeneği alan sigortalıların aynı ayda başka bir eksik gün nedeni olması halinde (İstirahat, tutukluluk vs) eksik gün nedeni olarak “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” kodu seçilmelidir.

Yine aynı açıklamada “18 Kısa çalışma ödeneği” ve “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” kod numaralı eksik gün nedenlerinin yabancı sigortalılar için de tanımlandığı belirtilmiştir.

Açıklama ile ilgili detaylar için tıklayınız. Konuya ilişkin duyuru aşağıdaki gibidir:

DUYURU

Bilindiği üzere, 18/3/2019 tarihli, 4331865 sayılı Genel Yazı gereğince e-Bildirge programlarında gerekli güncellemeler yapılmış ve yabancı uyruklu sigortalılar için;

a) Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor,

ç) Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler,

f) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,

hususlarına ilişkin eksik çalışma veya eksik ücret ödenme nedenlerini kanıtlayan belgeler ile 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesinde sayılan hallerin ortaya çıkması durumunda eksik çalışma veya eksik ücret ödeme nedenlerini kanıtlayan belgeler dışındaki eksik gün nedenlerinin seçimi kısıtlanmış olup, buna göre seçilebilecek eksik gün nedenleri

1- İstirahat,

4- Gözaltına Alınma,

5- Tutukluluk,

8- Grev,

9- Lokavt,

10- Genel Hayatı Etkileyen Olaylar

11- Doğal Afet kodlarıyla sınırlandırılmıştır.

Daha sonra, kısmi süreli çalışmalarına kendi mevzuatları gereğince izin verilen yabancı uyruklu sigortalıların bildirimlerine ilişkin “26-Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiş ve yabancı uyruklu sigortalılar için bu eksik gün nedeninin seçilebilmesine olanak sağlanmıştır.

Bu defa, kısa çalışma ödeneği alan yabancı uyruklu sigortalılar ile kısa çalışma ödeneği ile birlikte diğer eksik gün nedenlerinden biri ile bildirim yapılmak istenilen sigortalıların bildirimlerine ilişkin “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiş ve yabancı uyruklu sigortalılar için “18-Kısa çalışma ödeneği” ile “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” eksik gün nedenlerinin seçilebilmesine olanak sağlanmıştır.