30/06/2020 Tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2706 ve 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları gereğince Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin ve İşten Çıkarma Yasağı uygulamalarının süreleri 1 ay daha uzatılmıştır.

2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince;

30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, 

30/06/2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri bakımından 1/7/2020 tarihinden itibaren, 

30/06/2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatılmıştır. 

 

Kısa Çalışma Ödeneği

2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince ise;

Bilindiği üzere, 4857 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi kapsamında her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17.04.2020-17.07.2020 tarihleri arasında üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilememektedir.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, bu sürenin 1 ay daha uzatılmasına karar verilmiş olup, 17.08.2020 tarihine kadar 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir.

Ayrıca, 17.04.2020 – 17.07.2020 tarihleri arasında işveren işçiyi tamamen ücretsiz izne çıkarabilmekteydi. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu sürenin 1 ay daha uzatılmasına karar verilmiş olup, 17.08.2020 tarihine kadar işverenler işçileri ücretsiz izne çıkartabilecektir.

Kısa çalışma ödeneğinde işverenler çalışanlarının IBAN bilgilerini hem İŞKUR’a mail ile bildirdi hem de www.iskur.gov.tr adresinden kayıt işlemi de yaptı. İŞKUR’un sitesinden çalışanların IBAN bilgilerinin kayıt işlemi yapılırken bilgileri doğrulanamayan kişiler oldu, bu sebeple sistemde bilgileri olmayan ya da olduğu halde doğrulanamayan kişilere İŞKUR ödemeyi PTT aracılığı ile çalışanların T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödeme yapacaktır. İşverenler, çalışanların Mayıs ayı ödemelerini banka hesaplarından alabilmeleri için IBAN bilgilerini İŞKUR’un internet sayfasından güncelleyebilir veya bilgi girişi yapabilirler.


Kısa Çalışma Ödeneği

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAN SİGORTALILARA AİT EKSİK GÜN KODLARI:

İşyerinde kısa çalışma ödeneği alan sigortalı bulunması halinde, bu sigortalıların eksik gün nedeni SGK’ ya “18 Kısa çalışma ödeneği” olarak bildiriliyordu. Aynı ayda başka eksik gün nedeni olması halinde, hangi koddan bildirim yapılacağı meslek mensuplarımız ve işverenlerimiz tarafından tereddüt edilen konular arasında yer almaktaydı. www.sgk.gov.tr/e-SGK/isveren/e-bildirgeV2 bölümünde 6/4/2020 tarihinde yapılan açıklamaya göre, SGK’nın bu kapsamda olan sigortalılar için “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” adında yeni bir eksik gün kodu oluşturduğu anlaşılmıştır. Kısa çalışma ödeneği alan sigortalıların aynı ayda başka bir eksik gün nedeni olması halinde (İstirahat, tutukluluk vs) eksik gün nedeni olarak “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” kodu seçilmelidir.

Yine aynı açıklamada “18 Kısa çalışma ödeneği” ve “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” kod numaralı eksik gün nedenlerinin yabancı sigortalılar için de tanımlandığı belirtilmiştir.

Açıklama ile ilgili detaylar için tıklayınız. Konuya ilişkin duyuru aşağıdaki gibidir:

DUYURU

Bilindiği üzere, 18/3/2019 tarihli, 4331865 sayılı Genel Yazı gereğince e-Bildirge programlarında gerekli güncellemeler yapılmış ve yabancı uyruklu sigortalılar için;

a) Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor,

ç) Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler,

f) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,

hususlarına ilişkin eksik çalışma veya eksik ücret ödenme nedenlerini kanıtlayan belgeler ile 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesinde sayılan hallerin ortaya çıkması durumunda eksik çalışma veya eksik ücret ödeme nedenlerini kanıtlayan belgeler dışındaki eksik gün nedenlerinin seçimi kısıtlanmış olup, buna göre seçilebilecek eksik gün nedenleri

1- İstirahat,

4- Gözaltına Alınma,

5- Tutukluluk,

8- Grev,

9- Lokavt,

10- Genel Hayatı Etkileyen Olaylar

11- Doğal Afet kodlarıyla sınırlandırılmıştır.

Daha sonra, kısmi süreli çalışmalarına kendi mevzuatları gereğince izin verilen yabancı uyruklu sigortalıların bildirimlerine ilişkin “26-Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiş ve yabancı uyruklu sigortalılar için bu eksik gün nedeninin seçilebilmesine olanak sağlanmıştır.

Bu defa, kısa çalışma ödeneği alan yabancı uyruklu sigortalılar ile kısa çalışma ödeneği ile birlikte diğer eksik gün nedenlerinden biri ile bildirim yapılmak istenilen sigortalıların bildirimlerine ilişkin “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiş ve yabancı uyruklu sigortalılar için “18-Kısa çalışma ödeneği” ile “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” eksik gün nedenlerinin seçilebilmesine olanak sağlanmıştır.