Meclis gündemine gelerek komisyondan kabul gören yeni torba yasadaki normalleşme prim desteği SGK tarafında hesaplanarak işverenlerin prim borçlarından mahsup edilecektir.

İşverenlerin bu işlem için herhangi bir şey yapmasına ya da herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak.

Bu destekten yararlanabilmek için ilgili işyerinin 1 Temmuz öncesi Kısa Çalışma Ödeneğine ve Nakdi Ücret Desteğine başvurması sonrasında kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin sonlanması ya da kısa çalışma ödeneğinden erken sürede çıkılması ve işyerinin normal çalışma düzenine geçmesi gerekiyor.

Kısa çalışma ödeneğinin veya nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip edecek şekilde destekten en fazla 3 ay boyunca yararlanılacaktır.

 

Destek tutarı Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu onaylanan ya da Nakdi Ücret Desteğinden yararlanan sigortalılar için günlük asgari ücret üzerinden hesaplanacak, diğer işçiler bu destekten yararlanamayacak vw hesaplamaya işsizlik sigortası primleri de dahil edilecek.

Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu onaylanan ya da Nakdi Ücret Desteğinden yararlanan sigortalılar için destek tutarı günlük asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Diğer işçiler bu destekten yararlanamayacak ve hesaplamaya işsizlik sigortası primleri de dahil edilecek.

Destek tutarı günlük;

(98,1)*(%37,5) = 36,79 TL üzerinden olacaktır. (tahminen).

Sigortalı Kısa Çalışma Ödeneğinin veya Nakdi Ücret Desteğinin 1.ayında 18 gün, 2.ayında 30 gün ödenek aldıysa bu sigortalı için destek tutarı iki ay üzerinden aylık;

(18+30) /2 *(36,79) = 882,96 TL olacaktır.

Sigortalı bir teşvikten yararlanıyorsa, emekli, ev hizmetlerinde veya yurtdışında çalışıyorsa destekten yararlanamayacaktır.

Kısa Çalışma Ödeneği Danışmanlık hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızı buradan ziyaret edebilir, soru, görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 15/07/2020 tarihinde verilen kanun teklifi ile 4447 sayılı Kanuna geçici madde eklenmiştir.

MADDE 3 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 26- Geçici 23 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

Kısa Çalışma Ödeneği SGK Teşviki

Geçici 24 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, işveren söz konusu sigortalı için birinci fıkra kapsamındaki destekten ilgili fıkrada belirtilen süreler ve şartlarla yararlandırılır.

Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında işverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının geçici 23 üncü madde kapsamında kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, geçici 24 üncü madde kapsamında sağlanan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemez.

Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Geçici 23 üncü madde kapsamında işyerinde uygulanan kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da geçici 24 üncü madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, işyeri bu madde kapsamında sağlanan destekten yararlanamaz veya yersiz yararlanmış sayılır. Bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutan işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamaz.

Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez.

Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

Kısa Çalışma Ödeneği Danışmanlık hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızı buradan ziyaret edebilir, soru, görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.