6111 Sayılı Teşviki Nedir? 6111 Teşvikinin Amacı

6111 Teşviki nedir;

 • Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak,
 • Yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek,
 • Mevcut istihdamın mesleki nitelik seviyesini yükseltmek,
 • Kalite ve etkinliğini artırmak

amacıyla 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. Maddesi ile 4447 Sayılı Kanuna eklenen geçici 10. Madde ile yeniden düzenlenmiştir.

İlgili kanuna ilişkin detaylar ve incelemek için lütfen tıklayınız.

6111 Teşviki

6111 Sayılı Teşvik Süresi

4447 sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesi gereği düzenlenen, ilave istihdam yapan işverenlerin sigorta primlerinin %5’lik indirimden kalan kısmın tamamının Hazine tarafından karşılanmasını ön gören 6111 sayılı teşvik kanunu 01.03.2011 tarihinde yürürlüğe girmişti. 01.03.2011 tarihinde 31.12.2015 tarihine kadar uygulanması planlanan söz konusu kanun uygulaması 28.12.2015 tarih 29576 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.

Kimler Faydalanabilir

 • SGK ödemeleri düzenlicezası olmayan veya borcunu yapılandırmış özel sektör işyeri olması,
 • Son 6 ay çalışan sayısının üzerine ilave çalışan istihdam etme,
 • İlgili Personelin daha önce farklı işyerinde teşvikten yararlanmamış olması,
 • 01.03.2011-31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmış ve son 6 aydır işsiz olması,

kesin kriterlerdir.

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek çalışanlar ile 18 yaşından büyük kadınlar faydalanabilir. Eğer İşkur’a kayıtlı işsiz ise erkeklerdeki yaş kriteri ortadan kalkmaktadır.

Bunun haricinde MYK Belgesi, Ön-Lisans/Lisans Diploması, İŞKUR Kaydı, İŞKUR İşgücü yetiştirme kursu gibi durumlar teşvikten faydalanma süresini belirleyici unsurlardır.

Kimler Faydalanamaz

 • Kamuya ait işyerleri,
 • Sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan ortaklıklar,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri,
 • 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri,
 • Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar,
 • Yurt Dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.
 •  

5510 ve 6111 Sayılı Kanun İndirim Tutarlarının Karşılıkları

5510 sayılı kanunun 81 inci maddesinde prim oranlarının ne kadar olacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan maddede malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının, prime esas kazancın %20’si olduğu bunun %11’i işveren , %9’unun ise sigortalı hissesi olduğu belirtilmiştir. Bu durumda 5 puanlık indirim işveren hissesi olan %11 kısımdan düşülmesi gerekmektedir. İşveren beş puanlık prim indiriminden yaralanması halinde malüllük yaşlılık ve ölüm sigorta kolundan %6’lık kısmı ödemekle yükümlü olacaktır. Malullük yaşlılık ve ölüm sigorta kollarından yapılan 5 puanlık prim indirimi HAZİNE tarafından karşılanacaktır.

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesindeki teşvik indirimi; 5510 sayılı Kanunda yararlanılmış olan 5 puanlık kısım düşülerek, kalan işveren hissesi üzerinden tahakkuk edilir ve indirim İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları (5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar

SİGORTA KOLU İŞ VEREN PAYI (%) ÇALIŞAN PAYI (%) TOPLAM (%)
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm 11 9 20
Kısa Vadeli Sigorta Kolları 2 2
Genel Sağlık Sigortası 7,5 5 12,5
Toplam 20,5 14 34,5

ÖRNEK: 4447 sayılı Yasanın geçici 10. maddesi kapsamındaki sigortalı (A)’nın prime esas kazancı 3.000 TL‘dir. İşyerinin kısa vadeli sigorta kolu prim oranı  % 2’dir. Bu sigortalı için teşvik kapsamında devlet tarafından karşılanacak prim miktarını hesaplayalım.

Kısa vadeli sigorta kolu prim oranı % 2 olan işyerinin, sigorta primi çalışan hissesi % 14, işveren hissesi % 20,5, toplam prim oranı da % 34,5’dur.

İşveren hissesine isabet eden % 20,5 primin tamamı teşvik kapsamındadır. Bunun 5 puanlık kısmı hazine, kalan 15,5 puanlık kısmı ise İşsizlik Sigorta Fonu tarafından karşılanacaktır.

Hazinece karşılanacak tutar : 3000 * % 5 = 150,00 TL

İşsizlik Sigorta Fonu tarafından karşılanacak tutar : 3000 * % 15,5 = 465,00TL

TOPLAM teşvik tutarı : 150,00 + 465,00 = 615,00 TL

İşveren tarafından SGK’ya ödenecek tutar ise, sigortalının brüt maaşından sigorta primi olarak kesmiş olduğu (3000 * % 14) 420,00 TL’dir.

Kısaca, teşvik kapsamında bulunan ve 3000 TL prime esas kazancı bulunan bir sigortalı için ödenmesi gereken 1035,00 TL primin 615,00 TL’si devlet (İşsizlik Sigorta Fonu ve Hazine) tarafından, kalan kısmı (sigortalı hissesi) ise işveren tarafından SGK’ya ödenecektir.