Ücret Nedir ?

Ücret, işverene tabi belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışan personele hizmet karşılığı verilen para ve ayni yardımlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler toplamıdır. Belirli istisnalar dışında genellikle ayni veya nakdî ödemelerden sosyal güvenlik primi ve gelir vergisi kesilmektedir.

Kesilen sosyal güvenlik priminin üst sınırı( tavan) bulunmakta olup, gelir vergisi artan oranlı olarak uygulanmakta ve kümülatif gelir dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Brüt Maaş Nedir ?

İş Hukukumuzda, brüt maaşın tanımı çalışanlar tarafından kazanılan ücret toplamı olarak yapılmaktadır. Ancak, devletin çalışanların sosyal güvenlik ve vergi yükümlülüklerine istinaden zorunlu olarak kesinti uygulaması sebebiyle bu tutar tam olarak personellerin eline geçmemektedir.

Kesintiler brüt maaş üzerinden uygulanır ve çalışanlar adına işverenler tarafından ilgili kurumlara ödenir. Kesinti kalemleri, gelir ve damga vergileri, SGK işçi primi ve işsizlik sigortası şeklinde sıralanabilir.

Brüt Maaş = Net Maaş + SGK İşçi Primi + İşsizlik Sigortası (İşçi Payı) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

Net Maaş Nedir ?

Net maaş, brüt maaş üzerinde yapılan kesintilerden sonra kalan tutarını ve çalışanın eline geçen kısmı belirtir.

Net Maaş = Brüt Maaş – SGK İşçi Primi – Gelir Vergisi – Damga Vergisi – İşsizlik Sigortası (İşçi Payı)

İşçinin işverene olan toplam maliyetini aşağıdaki gibi formüle edebiliriz;

İşveren için Çalışanın Toplam Maliyeti = Brüt Maaş + SGK İşveren Primi + İşsizlik Sigortası (İşveren Payı)

İşveren, SGK işveren primi ve işsizlik sigortası kesintilerini uygulama yükümlülüğü olduğundan, çalışanın işveren üzerindeki toplam maliyeti Brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. Dolayısıyla toplam maliyet brüt maaşın üzerinde olmaktadır.

Ücretin Ödenme Koşulları;

Ücret, çalışanın banka hesabına nakit olarak olarak ödenir. Çek, Senet, mal veya benzeri herhangi bir şekilde ödenemez. Ödeme süresi; en az haftada bir, en çok ayda bir yapılacak şekilde düzenlenebilir. Ücret alacaklarında zaman aşımı süresi beş yıldır.

Ücretten resmi olarak kesinti yapılabilecek haller;

Personel ücretinin ¼’ünden fazlası haczedilemez, başkasına devir ve temlik olunamaz. İcra kesintisi bulunan personelin yapılan kesintisi, maaş ödeme gününden itibaren 7 gün içinde ilgili icra müdürlüğü hesabına yatırılmalıdır. Personellerin bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri için hâkim tarafından belirlenmiş olan nafaka borcu alacakları için ise bir sınırlama bulunmamaktadır.

Mevzuatın tamamını okumak isterseniz lütfen tıklayınız.