İlave İstihdama Kredi Faiz Ve Kâr Payı Sigorta Prim Teşviki

Söz konusu destek İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Bu madde kapsamında Fondan kaynak aktarılacak kredi garanti kurumları Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecektir.

İşsizlik Kavramı

25.05.2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7319 sayılı Torba Kanun’la 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici-31’inci maddeyle, 2021 yılı Mart ayında sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyerlerince, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılındaki ortalama sigorta sayısına ilave olarak 01/07/2021 ila 30/06/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların, işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve 12 ay süreyle bu sigortalılar için primlerini yasal süresi içerisinde ödemeleri kaydıyla, bu sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan tutar, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan bu maddenin yürürlük tarihinden sonra 30/6/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülecektir.

1-Teşvikten Yararlanma Şartları

İşveren Yönünden:

 • Özel sektör işyeri işvereni olması,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na 2021 yılı Mart dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının 50’nin altında olması,
 • Teşvik kapsamına giren sigortalıların 12 ay süreyle primlerini yasal süresi içerisinde ödemeleri,

Sigortalı Yönünden:

 • 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında ve 5510/4-(a) bendi kapsamında işe alınmış olması,
 • İşe girdikleri aydan önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla 5510/4-(a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmamaları,
 • İsteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-(b) bendi kapsamında sigortalı olmaması,
 • Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları,

2- Nakdi Ücret Desteği Almakta Olan Çalışanlardan Dolayı Teşvikten Yararlanma

2021 yılı Mart döneminde, 4447 sayılı Kanun’un Geçici-24, Geçici-27. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve Geçici-28. maddesinin 2. fıkrası kapsamında pandemi ücretsiz izne çıkarılan ve en az 20 gün nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalı için ücretsiz izninin sona erdirilerek haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda işe giriş ve ilave istihdam şartı aranmaksızın teşvikten yararlanılacaktır.

 3- Teşvik Tutarı

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan tutar, 25/05/2021 tarihinden sonra 30/6/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülecektir.

Kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülen tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Örnek-1: 01/7/2021 tarihinde işe alınan ve 4447/Geçici 31. madde kapsamına giren sigortalının aynı zamanda 4447/Geçici 10. madde (06111) kapsamına da girdiği ve brüt ücretinin de 6.000,00 TL olduğu varsayıldığında, 06111 kanun numaralı bildirim sonrası;

5.000,00 X 5 / 100 = 250,00 TL (Beş puanlık prim indirimi)

5.000,00 X 15,5 / 100 = 775,00 TL (Geçici 10. madde kapsamında indirim)

5.000,00 X 17 / 100 = 850,00 TL İşveren tarafından ödenecek tutar olacaktır.

İşveren tarafından 850,00 TL tutarındaki primin yasal süresi içinde ödenmesi halinde;

5.000,00 TL tutarındaki kazancın 3.577,50 TL’ye isabet eden ve 06111 kanun nolu teşvikten karşılanmayan

3.577,50 X 17 /100 = 608,18 TL tutarındaki kısmı, kredi faizinden düşülecektir.

Örnek-2: Yukarıdaki örnekteki sigortalının sadece beş puanlık prim indiriminden yararlandırılarak 05510 kanun numarasıyla bildirildiği varsayıldığında;

5.000,00 X 5 / 100 = 250,00 TL (Beş puanlık prim indirimi)

5.000,00 X 32,5 / 100 = 1.625,00 TL İşveren tarafından ödenecek tutar olacaktır.

Bu durumda işveren tarafından 1.625,00 TL tutarındaki primin yasal süresi içinde ödenmesi halinde;

5.000,00 TL tutarındaki kazancın 3.577,50 TL’ye isabet eden ve 05510 kanun nolu teşvikten karşılanmayan

3.577,50 X 32,5 /100 = 1.162,69 TL tutarındaki kısmı, kredi faizinden düşülecektir.

Örnek-3: Yukarıdaki örnekteki sigortalının 4447. Say. Kanunun geçici 19. Maddesi kapsamında indiriminden yararlandırılarak 17103/27103 kanun numarasıyla bildirildiği varsayıldığında asgari ücret destek primi üzerinden prim ödemesi oluşmayacağı için ilgili destek kapsamından faydalanılamayacaktır.

5.000,00 X 37,5 / 100 = 1.875,00 TL (Toplam Prim Tutarı)

3.577,50 X 37,5 / 100; 1.341,56 TL (4447. Say. Geçici 19. Mad. prim indirimi)

1.875,00-1.341,56 =533,44 TL ( İndirim sonrası İşveren tarafından ödenecek prim)

 4- Teşvik Süresi Ve Azami Sigortalı Sayısı

Kredi faiz veya kâr payı sigorta primi desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için en fazla 5 sigortalı olacak şekilde 12 ay süreyle uygulanacaktır.

 5- Sigortalının İşten Ayrılıp Yeni İşe Başlaması Durumu

Destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak  bu destekten kalan süre kadar yararlanmaya devam edilebilecektir.

 6- Yeni Tescil Edilecek İşyerlerinin Teşvikten Yararlanma Şartı

 • 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleriyle daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri belirtilen şartları sağlanmaları kaydıyla, ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren 12 ay süreyle bu destekten yararlanabilecektir.

 7- Teşvikten Yararlanılamayacak Durumlar

  • İşyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi,
  • Tahakkuk eden Primlerin yasal süresinde ödenmemesi,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması,
  • Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi,
  • Ayrıca, mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi destekten yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis edilmiş olması,

  durumlarında destekten yararlanılamayacak ve İşsizlik Fonu tarafından karşılanan destek tutarı gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.